Alle indlæg af admin

Forslag om legeplads

Orientering om anden placering af legeplads end angivet på
kortbilag i lokalplan 156 – For et område ved Nattergaleengen
Bolbrovej, matr.nr. 6a Vallerød By, Hørsholm

Team Byg har modtaget en ansøgning om en anden placering af en naturlegeplads på Nattergaleengen end angivet på kortbilag 4 i Lokalplan 156.
I lokalplanen er der på kortbilag 4: Illustrationsplan – Delområde E angivet en placering af forskellige aktiviteter herunder en legeplads.
Placeringen af aktiviteterne er ikke bindende i forhold til lokalpla-nens bestemmelser og de forskellige aktiviteter vil derfor kunne placeres anderledes indenfor delområdet end angivet på kortbilaget uden forudgående tilladelse.
I forbindelse med tilvejebringelse af lokalplanen har der været et særligt fokus på placeringen af legepladsen. Inden legepladsen etableres ønsker Hørsholm Kommune derfor at orientere alle ejere, beboere og virksomheder indenfor lokalplanområdet om det projekt, der ønskes gennemført og give mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger hertil.
Bemærkninger fremsendes til tek-post@horsholm.dk med anførelse af ”Nattergaleengen” eller sagsnr. 2017-0021 i emnefeltet senest onsdag den 1. februar 2017.
Vedrørende legepladsprojektet henvises til det vedhæftede ansøg-ningsmateriale fra Team Vej og Park, der er vedhæftet som bilag.

Legeplads_an
Legeplads_bilag

Lokalplanforslag 156 vedr. Nattergaleengen

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 156 for et område ved Nattergaleengen

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 28. september 2015 godkendt ovennævnte planforslag til offentlig fremlæggelse i 8 uger i perioden fra den 1. oktober til den 26. november 2015.

Forslaget kan ses her  og på Hørsholm Rådhus.

Lokalplanforslagets formål er:

  • at sikre, at området bevares som et attraktivt boligområde med villaer, rækkehusbebyggelse og grønne vejrum,
  • at sikre bevaringsværdige bebyggelser i lokalplanområdet,
  • at sikre Nattergaleengen som offentligt, grønt, rekreativt område,
  • at fastholde anvendelsen til offentlige formål og et område til lokalcenter med tilhørende detailhandel

Din mulighed

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 26. november 2015. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar indgå i den endelige behandling af forslag til Lokalplan 156.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 1. oktober 2017.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 156 ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er truffet på baggrund af følgende:

  • at lokalplanforslaget ikke giver mulighed for anlægsprojekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4,
  • at lokalplanforslaget ikke ses at kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde,
  • at det vurderes, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet

Afgørelsen har været i høring ved berørte myndigheder, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse.

Afgørelsen om, at forslag til Lokalplan 156 skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være Hørsholm Kommune i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af forslag til Lokalplan 156. Hørsholm Kommune er forpligtet til, senest 3 uger efter klagefristens udløb, at videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på kr. 500.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene.

Påklage af ovenstående afgørelse skal sendes til:

tek-post@horsholm.dk eller

Hørsholm Kommune

Center for Teknik

Ådalsparkvej 2

2970 Hørsholm