Drift og vedligehold af vejen

Mågevej er en kommunevej

Det betyder, at det er Hørsholm Kommune, der som vejbestyrelse varetager drift og vedligeholdelse af vejen. Vejene administreres efter bekendtgørelse af lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje.

Vedligeholdelsen omfatter belægninger, inventar, broer, skiltning og signalanlæg. Derudover har kommunen ansvar for renholdelse og snerydning af kørebaner og pladser.

Vejbelysningen

Belysningen på veje og stier vedligeholdelse af DONG Energy. Dvs. har du registreret en lampe uden lys, skal du fejlmelde til DONG.

Vejbelysningen tænder og slukker efter fotoceller, som registrerer hvor lyst/ mørkt, der er. Det betyder, at lyset ikke tænder på et bestemt tidspunkt, men efter hvor mørkt det er.

På de strækninger, hvor der er blevet etableret ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af luftledninger, vil vejbelysningen være dæmpet i tidsrummet fra kl. 22. til kl. 06.

Den samlede brændtid på et år er ca. 3.950 timer. Det svarer til at vejbelysningen i gennemsnit er tændt ca. 11 timer i døgnet.

Hvorfor er lyset tændt i dagtimerne?

20 gange om året er der serviceeftersyn på samtlige lamper i kommunen. Det er ca. hver anden uge i den mørke tid og ca. hver 3- 4 uge i den lyse sommertid.
Servicen foregår inden for normal arbejdstid i dagtimerne.

Snerydning i Hørsholm Kommune

Grundejernes ansvar og  snerydningspligt

I byområder og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, at foretage snerydning og glatførebekæmpelse af fortov og sti – ud for ejendommen. Dette skal ske snarest muligt efter snefald, eller efter det er blevet glat. Ved glatførebekæmpelse skal færdselsarealet bestrøs med grus, sand eller lignende. Salt kan også anvendes.

Hvis der sker tilskadekomst på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse på fortove og stier, er det de tilstødende grundejere, som er erstatningsansvarlige.

Pladsen omkring brandhaner og brandalarmskabe samt installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne og uanset hvem, der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

I byer og bymæssig bebyggelse er endvidere bestemt:

• at fortov og sti skal ryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendomme, og at snebunker skal lægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Uanset hvem, der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

I byer og bymæssig bebyggelse er endvidere bestemt:

• at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele arealet, og

• at grundejeren bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på flisebelægning.

Der henvises til Vintervedligeholdelse i Hørsholm Kommune.