Forslag om legeplads

Orientering om anden placering af legeplads end angivet på
kortbilag i lokalplan 156 – For et område ved Nattergaleengen
Bolbrovej, matr.nr. 6a Vallerød By, Hørsholm

Team Byg har modtaget en ansøgning om en anden placering af en naturlegeplads på Nattergaleengen end angivet på kortbilag 4 i Lokalplan 156.
I lokalplanen er der på kortbilag 4: Illustrationsplan – Delområde E angivet en placering af forskellige aktiviteter herunder en legeplads.
Placeringen af aktiviteterne er ikke bindende i forhold til lokalpla-nens bestemmelser og de forskellige aktiviteter vil derfor kunne placeres anderledes indenfor delområdet end angivet på kortbilaget uden forudgående tilladelse.
I forbindelse med tilvejebringelse af lokalplanen har der været et særligt fokus på placeringen af legepladsen. Inden legepladsen etableres ønsker Hørsholm Kommune derfor at orientere alle ejere, beboere og virksomheder indenfor lokalplanområdet om det projekt, der ønskes gennemført og give mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger hertil.
Bemærkninger fremsendes til tek-post@horsholm.dk med anførelse af ”Nattergaleengen” eller sagsnr. 2017-0021 i emnefeltet senest onsdag den 1. februar 2017.
Vedrørende legepladsprojektet henvises til det vedhæftede ansøg-ningsmateriale fra Team Vej og Park, der er vedhæftet som bilag.

Legeplads_an
Legeplads_bilag